ОДБЕРЕТЕ КАТЕГОРИЈА

Одделенска настава

ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА

Влезете во категоријата одделенска настава и одберете го одделението кое сакате да го следите. Регистрацијата и понатамошното користење се бесплатни.

ЈАЗИЧНИ КУРСЕВИ

Влезете во категоријата каде се поставени нашите јазични курсеви. Пристапот до јазичните курсеви е овозможен само за учениците во Alt School кои се запишани на соодветниот јазичен курс.

ИНФОРМАТИКА И ПРОГРАМИРЊЕ

Влезете во категоријата каде се поставени нашите курсеви за ИКТ и програмирање. Пристапот до овие курсеви е овозможен само за учениците во Alt School кои се запишани на соодветниот курс.